Økte ambisjoner på internasjonal kultursatsing i Hurdalsplattformen

Ceramic works by Torbjørn Kvasbø and textile works by Kari Dyrdal, FORCES – Dyrdal Kvasbø Tingleff, National Ceramics Museum of Sèvres
Norwegian Arts Abroad (NAA) har forventninger til at den nye regjeringen følger opp de målene de har programfestet i Hurdalsplattformen. Vi er glade for et kulturløft der målet er at kultur skal utgjøre 1 % av statsbudsjettet.

Økt satsing på å fremme norsk kultur i utlandet står sentralt i dette kulturløftet. Videre har Hurdalsplattformen en ambisjon om å øke satsingen på norsk kultureksport og næringsfremme på det europeiske og globale markedet. Organisasjonene i NAA har strukturen, strategien og kunnskapen som trengs for å løse dette, og vi er klare til å gå i gang umiddelbart for å realisere ambisjonene i samarbeid med regjeringen.

NAA-organisasjonene foreslår følgende tiltak så den nye regjeringen kan nå målene og styrke den internasjonale kulturinnsatsen:

- Prioriter UD kap. 115 post 70 med en økning til 60 millioner kroner.
- Det settes av 10 millioner i frie midler til NAA-organisasjonene som oppfølging av satsingen på kulturelle og kreative næringer.

Dette er avgjørende på bakgrunn av at forslaget til statsbudsjett for 2022 mangler internasjonal kultursatsing:

Budsjettforslaget for 2022 er lite ambisiøst på den internasjonale kulturinnsatsens vegne. Solberg II-regjeringen bruker den kommende internasjonale strategien (ref. Meld. St. 8 Kulturens Kraft 2019) som unnskyldning for ikke å satse, men Norwegian Arts Abroad-organisasjonene har i flere år kunnet rapportere om økt etterspørsel. En etterspørsel vi står klare til å følge opp. Det er paradoksalt at ventingen på en internasjonal strategi for kulturfeltet gir utslag i en stagnering av internasjonal aktivitet.

Organisasjonene og ordningene er ikke prioritert i Solberg- II-regjeringens siste kulturbudsjettforslag, og vi reagerer på manglende satsing og ambisjoner for kulturlivet. 

Våre forslag:

1. Prioriter UD kap. 115 post 70 for en økt satsing på norgesfremme i utlandet:

Norwegian Arts Abroad (NAA) er Regjeringens primære virkemiddelapparat for internasjonalisering av norsk kunst og kultur. I de to siste regjeringsperiodene har det vært iverksatt flere satsinger på næringsutvikling for å stimulere eksporten av norsk kunst og kultur. Disse satsingene ville vært enda mer effektive om Solberg-Regjeringene hadde hatt en mer helhetlig tilnærming, og styrket partene i trekantsamarbeidet: Utenriksdepartementet ved UDs kultur- og næringsmidler (herunder støtteordninger for det frie feltet), UDs utestasjoner og NAA-organisasjonene. NAA-organisasjonene innehar den nødvendige fagkompetansen og de internasjonale nettverkene som skal til for å oppnå økt internasjonalisering. Vi er rigget for å kunne iverksette treffsikre tiltak, som er utviklet for våre respektive kunst- og kulturfelt.

I årene med borgerlig styre ble kulturmidlene i UD­ kuttet gjentatte ganger. Dette har vært kontraproduktivt for samarbeidet mellom UD, utenriksstasjonene og NAA-organisasjonene, og for norske visuelle kunstnere, artister, opphavere, filmprodusenter, designere og arkitekter som skal ut i verden.

NAA foreslår at kap. 115 post 70 Kultur og informasjonsformål økes til 60 millioner kroner slik at vi kan øke satsingen på fremme norsk kultur i utlandet. Dette er en dobling av dagens avsetning, men fortsatt langt under 2013-nivået da kap. 115 var på 97 millioner 2013-kroner.

Tiltak: UD kap. 115, post 70 styrkes med en økning til 60 millioner kroner.

2. Bekreft en satsing på kultureksport og styrk NAA med 10 millioner:

NAA-organisasjonene har de senere årene mottatt øremerkede midler fra Solberg-regjeringens satsing på næringsutvikling for kreative og kulturelle næringer hvor hver organisasjon har mottatt 1 million kroner, som har blitt brukt på ulike tiltak. Midlene har både bidratt til økt verdiskaping, og til tverrfaglige samarbeid i feltet.

Som et ledd i dette etablerte NAA denne høsten et tverrfaglig kompetanseprogram for det frie feltet med finansiering fra Utenriksdepartementet og medlemsorganisasjonene.

Programmet skal videreutvikle og posisjonere norsk kulturliv internasjonalt i kjølvannet av pandemien, og det vil være en del av gjenåpningssatsningen for kultursektoren. Vi mener at programmet, og arbeidet som gjøres rundt prosjektet, bidrar til næringsbygging, at man dermed burde videreføre satsningen på kreative og kulturelle næringer gjennom å øke organisasjonenes frie midler.

Tiltak: Vi foreslår derfor at det settes av 10 millioner i frie midler til NAA-organisasjonene som oppfølging av satsingen på kulturelle og kreative næringer.


Nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) består av Design og Arkitektur Norge (DOGA), Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts, Danse- og teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Norsk filminstitutt (NFI). Organisasjonene bidrar til internasjonalisering og eksport av kunst og kultur fra Norge gjennom kompetanse- og nettverkstiltak og tilskuddsordninger. Organisasjonene mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet, med unntak av DOGA som mottar driftstilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet. NAA-organisasjonene samarbeider tett med Utenriksdepartementet og norske utenriksstasjoner om prosjekter, internasjonalisering, og eksportfremstøt, samt forvalter tilskuddsordninger på vegne av departementet på hvert felt.

Følg nettverket på Facebook og les mer om våre støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid her.